Regulamin Sklepu internetowego

I         Warunki ogólne

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.sztukateria-bydgoszcz.com.pl, prowadzony jest przez firmę  Form Deco s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jarosławskiej 6, NIP 9671355203:, Tel. 502 562 012, adres e-mail:  biuro@formdeco.com.pl
 2. Serwis  internetowy umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Internetu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę  www.formdeco.com.pl.
 4. Ceny towarów znajdujących się w serwisie internetowym są podane w złotych polskich . Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 6. Form Deco s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty serwisu internetowego, a także wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach serwisu.

II        Składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w serwisie internetowym jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 2. Każde zamówienie złożone w serwisie internetowym firmy Form Deco s.c. musi zostać potwierdzone przez Kupującego
 3. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 14 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu serwisu  internetowego firmy Form Deco s.c..
 4. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym  adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane  do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Form Deco s.c.. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. nr 101/2002, poz. 928).
 5. Warunkiem realizacji przez Form Deco s.c. złożonych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 6. Form Deco s.c. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Form Deco s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia , przy czym zobowiązuje się powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 8. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru, zgodnie z formularzem zamówienia.
 10. Opłatę za dostarczenie towaru pokrywa Klient, chyba że Form Deco s.c. zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty dla danego zamówienia, o zwolnieniu Klienta z konieczności poniesienia takiej opłaty, o czym Klient zostanie poinformowany. 

III       Reklamacje

 1. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia, zobowiązany jest  poinformować w formie pisemnej, na adres sprzedawcy firmę Form Deco s.c. o zaistniałej sytuacji.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@formdeco.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

IV       Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli towar został wykonany na zamówienie Klienta, nie stwierdzono w nim zaniedbań producenta, widocznych wad – nie podlega on zwrotowi.

V        Postawienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Poz. 121 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1422 ze zm.);
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Poz. 1182 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, Poz. 243 ze zm.).

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.