Polityka prywatności

Witamy w Form Deco S.C.
Cieszymy się z Państwa wizyty i dziękujemy za zainteresowanie stroną formdeco.com.pl i produktami Form Deco S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jarosławska 6, 85-376 Bydgoszcz.
formdeco.com.pl szanuje Państwa prywatność.
Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony, z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Należytej ochrony danych osobowych użytkowników wymagamy również od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, z którymi współpracujemy.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego formdeco.com.pl są przetwarzane przez Form Deco S.C., która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”). Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy m.in. Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.
Niezależenie od kanału sprzedaży lub kontaktu formdeco.com.pl zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejsze zasady
Form Deco S.C. zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

transparentności: przedstawiamy wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców gromadzonych danych;
zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;

poufność i integralność: wdrażamy wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celi ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

przechowywanie: przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług;
rozliczalność: gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: (I) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (II) ograniczenie celu przetwarzania danych; (III) minimalizacja danych; (IV) prawidłowość danych; (V) ograniczenie przechowywania danych; (VI) integralność i poufność:

prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania ich danych osobowych poprzez konta osobiste na naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych ma do tego pełne prawo, a my służymy pomocą.

Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych
Form Deco S.C. wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz Form Deco S.C. bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np. DPD Polska Sp. z o.o. (usługi transportowe), w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia oraz innych działań związanych z obsługą Państwa konta. Wymagamy od naszych dostawców i partnerów dbałości o bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie Państwa dany osobowych
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego formdeco.com.pl;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego formdeco.com.pl, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych umów;
jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
Prowadzenie naszej strony oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Państwa. Form Deco S.C. jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, informacji związanych z Państwa zamówieniami i, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia.  O ile podanie przez Państwa wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników – login) może uniemożliwić Form Deco S.C. prawidłową realizację Państwa zamówienia.
Form Deco S.C. jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym na email: biuro@formdeco.com.pl.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu internetowego formdeco.com.pl, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.
Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w Sklepie internetowym formdeco.com.pl.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę;
twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych;
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu internetowego formdecoz.com.pl  i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki COOKIE i podobne technologie

Informacje ogólne

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem formdeco.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Form Deco S.C., prowadząca działalność pod adresem: Jarosławska 6, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9671355203, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Facebook
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Korzystamy z usługi analizy sieci Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. („Google”) w celu stałego polepszania naszej strony. Informacje wytworzone na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej oferty online (w tym Państwa adres IP) są przesyłane na serwer Google znajdujący się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu zapewnienia anonimowości adresu IP. Skrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywany. Google podejmuje działania w imieniu Form Deco S.C. POLSKA w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowywania sprawozdań z aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.
Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizowania anonimowych informacji w zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę, a także analizowania skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.
Google Optimize
Korzystamy z usługi analizy sieci Google Optimize dostarczanej przez Google w celu stałego polepszania naszej strony. Jest to narzędzie, dzięki któremu w realizujemy własne testy A/B, które pozwalają nam ulepszyć Sklep internetowy iparts.
Google Optimize pozwala nam m.in. na edytowanie kodu HTML, dodawanie reguł JavaScript czy CSS, co umożliwia późniejsze testowanie różnych wariantów portalu formdeco.com.pl.
Oprócz dostosowania ustawień przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookies, mogą Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Więcej informacji na temat Google Analytics i kwestii prywatności znajduje się tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub tutaj: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta dla celów związanych z obsługą konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem.. Po usunięciu konta Klienta Twoje dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat od usunięcia konta Klienta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy dopóki mamy do tego podstawę prawną, a więc co do zasady do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionymi interesem Administratora.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?
Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywowanie plików cookie, web beacons i podobnych technologii za pomocą odpowiednich ustawień przeglądania w Państwa urządzeniu, pod warunkiem, że Państwa urządzenie na to pozwala.
W celu zablokowania, usunięcia lub dezaktywowania plików cookie, web beacons i podobnych technologii rekomendujemy sprawdzenie instrukcji obsługi przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie lub w razie wątpliwości kontakt z nami na adres: biuro@formdeco.com.pl.

Bezpieczeństwo
Form Deco S.C. stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacja, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych, którymi administrujemy. Zabezpieczenia, z których korzystamy są stale rozwijane i dostosowywane wraz z rozwojem technologii w tym zakresie.
Form Deco S.C. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
dokładne i aktualne,
nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
bezpiecznie przechowywane,
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami. W przypadku, gdyby pomimo dołożenia najwyższych starań w celu zapewnienia poprawności danych okazało się, że w naszych bazach danych są błędy, na Państwa wniosek dokonamy stosownych korekt. Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie Państwa uprawnień lub wątpliwości.
Form Deco S.C.
ul. Jarosławska 6,
85-376 Bydgoszcz
biuro@formdeco.com.pl
502562012